Startsida   Verksamhet   Kontakta Oss  
       
Saknar du ork och tid?
Vi erbjuder   Personlig rådgivning   Time Management   Familj/Parrådgivning   Seminarier   Dysfunktionellt beteende   Spelberoende   F.A.Q.
 
Ineffektivt/Dysfunktionellt IT-beteende  

 

Internet, mobiltelefoni eller under samlingsnamnet IT-system, har detta medel under ett mycket kort tidsspann blivit oumbärliga och en nödvändighet för de flesta människor och organisationer. Som stöd i vårt dagliga fungerar IT-systemen att optimera processer och är ett utomordentligt hjälpmedel.

Som system att utveckla ett företags processer är det ingen tvekan om IT-systemets fördelar. Men IT-system och olika varianter av detta skapat en roll, som ”ledande myt” och i sin tillämpning i det vardagliga arbetet skapat ett psykologiskt beroende. I detta kan man beskriva tillstånd av gränslöshet och en oförmåga att se IT-teknikens begränsningar.

Kunskapsläget och kunskapen om beroende av IT är oklar. Det finns dock många observationer och erfarenhet av IT, som pekar på att det är ett fenomen, som inte leder till positiva effekter för individ eller organisation. Detta är naturligtvis beroende av vilka perspektiv vi har på beroende och vilka kriterier vi ställer på denna typ av tillstånd.

Några ”Think tanks” och forskningsinstitut har pekat på att Internet och frekvent användning av detta leder till en typ av beroende. DET MAN HAR BESKRIVIT ÄR ATT PERSONER TVÅNGSMÄSSIGT ANVÄNDER SIG AV DENNA MÖJLIGHET ATT KOMMUNICERA, VILKET LEDER TILL EN NEGLIGERING AV ANDRA VIKTIGA SFÄRER AV MÄNSKLIG AKTIVITET.

Individer blir alltså mycket beroende av den moderna informationsteknik, som utvecklas efterhand. Detta leder till snedvridning av aktiviteter och framförallt att man inte klara av andra aktiviteter utan att ha tillgång till den moderna tekniken.

Det blir alltså väsentligt att få fram relevant information av nivån i olika beroende sammanhang och skapa sig en bild av på vilket sätt beroendet tar sig uttryck.

Vad kan man göra?

Vi menar inte at man ska ge upp IT-användningen. Tvärtom. Målsättningarna är att bli medveten om sitt beteende, kartlägga det individuella behovet samt att återta kontroll över beteende, situation och tekniska möjligheter.

Varför?

3 eller bra skäl

  • För att låta hjärnan vila och vara aktiv på ett flexibelt och varierande sätt.
  • För att kunna välja hur man vill leva och arbeta?
  • För att vårda sig om relationer och psykisk hälsa.

Hur?

Personlig rådgivning med kartläggning av ditt individuella IT-beteende. Formulering av behov och ev. besvär. Behandling i form av konsultation och coachning, vid psykoterapi med fokus på beteendemodifierande behandling.

OBS!

Kom ihåg: Att du inte upplever ditt IT-beteende som besvärande är inte samma sak som att din omgivning inte gör det. (se även familj/par rådgivning).

Dagens it-relaterade teknologier pockar ständigt på vår uppmärksamhet i många olika former i både bild och ljudform som uppmanar oss att agera och göra olika val på ett eller annat sätt. Särskilt i offentliga miljöer kan det vara svårt att värja sig från det ständiga utbudet men även på arbetet eller i hemmet präglas ibland vårt vardagliga beteende av tillgängliga teknologier som datorer och mobiler.

Detta ständiga flöde av ljud och bild kräver alltmer av våra hjärnor och vårt beslutsfattande för att vi inte ska bli övermannade eller översvämmade av information som vi inte aktivt efterfrågat. För att kunna välja vad vi vill ta del av och vad vi vill välja bort krävs både medvetenhet och självkontroll, psykiska funktioner som det tar tid att utveckla under hela uppväxten innan dessa har mognat i tillräcklig grad för att vi ska kunna bete oss ändamålsenligt med ett adekvat omdöme.

Effektivt beteende

Så länge vi har kontroll över vad vi vill exponeras för och kan prioritera utgör dagens moderna och IT-relaterade teknologier en fantastisk möjlighet till utveckling och förbättrad livskvalitet inom många områden. Detta förutsätter dock en rimlig grad av effektivitet när vi använder t ex Internet via datorer och mobiler och att vi upplever att vi har kontroll över situationen.

Ett effektivt IT beteende kan kortfattat beskrivas som att vi i någorlunda rimlig utsträckning själva kan avgöra:

  • När, var och hur ofta vi är tillgängliga och använder oss av IT
  • Under hur lång tid IT-användningen pågår
  • På vilket sätt och vilka medier vi använder.

Ineffektivt beteende

När vi belastar vår uppmärksamhet alltför mycket förlorar vi dock lätt kontrollen och vi blir lätt ineffektiva. Detta medför ofta en sämre förmåga att prioritera vad som är väsentlighet och relevant i den aktuella situationen. Att ständigt ha sin uppmärksamhet till viss del fokuserad på vad som händer på facebook kontot eller att alltid vara tillgänglig på mobilen innebär per definition att vi måste kunna dela vår uppmärksamhet under obegränsade tidsramar vilket är oerhört energikrävande.

Vanans makt är stor och IT-användningen urartar lätt till ett ineffektivt beteende där kontrollen över när, hur, var och på vilket sätt man styr över sin uppmärksamhet lätt går förlorad. Den genuina tillgängligheten i möten och relationer tappar lätt kvalitet och fokus.

Trots detta finns det idag ofta outtalade och ibland omedvetna förväntningar på ständig tillgänglighet men utan att man är beredd att sänka krav eller kvalitetstänkande.

Dysfunktionellt beteende

IT-beteendet kan också bli destruktivt och dysfunktionellt. Man kan benämna de som beroende eller tvångsmässigt, men kanske är begreppet ”omedvetet automatiserat beteende” mer rätt för det stora flertalet eftersom man i enlighet med tidsandan och marknadskrafter inkorporerat det budskap som vi ständigt exponeras för - d v s var alltid uppkopplad och tillgänglig. Förlusten av kontroll är bara alltför tydlig. Från att t ex känna sig rastlös och irritabel eller orolig när man inte har tillgång till sin dator, mobil eller anat till ett rent beroende som kan inbegripa droganvändning för att orka hålla sig alert t ex i samband med dataspel. Det dysfunktionella beteendet präglas av:

  • Förlust av kontroll
  • Tvångsmässighet
  • Emotionella symtom som ökad irritabilitet, rastlöshet, oro mm.

 

 

Kontakta internetstresskliniken

 
 

Copyright 2012-2017 © Internetstresskliniken